Kallelse

Kallelse till årsstämma i Gausta View AB

Aktieägarna i Gausta View AB, 559119-9426, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 10.00, via Zoom. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.30.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av bolaget förda aktieboken den 1 juni 2021 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 22 juni 2021. Anmälan om deltagande görs genom att sända ett mail om deltagande till VD Marcus Fransson, marcus@gaustaview.com, varpå inloggningslänk erhålls i retur inom någon dag.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget via mail på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

 

Förslag till dagordning för årsstämman

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut

а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

 1. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 2. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.
 3. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 4. Stämman avslutas.

 

Styrelsens förslag:

Punkt 8. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode

Styrelseledamöter erhåller inget arvode. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.

Punkt 9. – Val av styrelseledamöter, suppleant och revisor

Ägare med motsvarande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår omval av Mikael Larsson som styrelseordförande, Marcus Fransson och Nils Nienhardt som styrelseledamöter.

Som revisor i bolaget föreslås att revisionsbolaget Gothia Revision, med huvudansvarig revisor Sören Maxén väljs till revisor.

 

 

###

 

VD har ordet

Det finns många fina turistdestinationer runt om i världen. Sedan finns det vissa som är speciella, ikoniska. Platser som har unika värden och kvaliteter som inte går att återskapa någon annanstans. Platser där fantastisk natur och stora upplevelser möter tradition och ursprung. Inom skidvärlden hittar man främst dessa ikoner i Alperna, men alpin skidåkning kommer lustigt nog inte ifrån just Alperna.
När William Grohman tog sina första slalomsvängar i St Anton 1893 var det på ett par skidor han fått i present av en norsk vän. De var tillverkade i Telemarken där sporten uppfanns och redan var populär.

Gaustatoppen är Telemarkens högsta och mäktigaste berg. Maken till den häpnadsväckande fallhöjden på 1 650 meter finns inte någon annanstans norr om Alperna. Det kan verka märkligt att berget inte byggdes ut för länge sedan, men det finns en anledning till detta. I kalla krigets gryning byggde NATO en hemlig signalspaningsstation med en spektakulär bergbana inuti berget och exploatering av Nordens bästa skidberg var först möjlig helt nyligen när den lokale entreprenören Halvor Haukaas tog över och rustade upp anläggningarna.

Från Gaustatoppen ser man inte bara ut över den mäktiga nationalparken Hardangervidda med sina glaciärer och vilda renar utan hela södra Norge, till och med de svenska Kosteröarna, vid riktigt klart väder. Naturen, skidåkningen och upplevelserna i området är på högsta nivå. Dess ursprung, tradition och mytomspunna historia känns i hela kroppen. Med den nuvarande vågen av utbyggnad och investeringar kommer Gausta äntligen få sin rättmätiga plats bland de ikoniska turistdestinationerna.

Utvecklingen i området har på kort tid tagit en väldig fart. Välkända svenska och norska investerare har dragit igång en dramatisk utbyggnad av berget. Nya hotell, stugor, lägenheter, liftar, restauranger växer upp. Vi på Gausta View AB är en del av den här rörelsen. Med goda relationer till markägare i området har vi lyckats köpa en av de allra bästa tomterna på berget. Där bygger vi 68 lägenheter med totalt 340 gästbäddar. Alla lägenheterna får en spektakulär utsikt mot Gaustatoppen, fastigheten har ski in/ski out och ligger i direkt anslutning till restauranger, service, skiduthyrning med mera i det nya s.k. centrumområdet.

Den aggressiva expansionen på Gaustatoppen har gjort den relativt begränsade lokala byggmarknaden överhettad. Det är svårt för vissa aktörer att bygga i bra takt, till rätt pris.

Gausta View AB har ett uttalat mål att bygga 2 000 gästbäddar fram till 2030 och behöver definitivt bygga i bra takt till rätt pris. För att möta utmaningen har vi som enda aktör i området byggt upp kompetens inom modulbyggnation. Genom att transportera fabriksbyggda moduler till exploateringsområdet på 900 meters höjd kan vi upphandla material och tjänster från leverantörer i hela norra Europa och därmed undvika att bli beroende av den lokala byggmarknaden. För vår första fastighet jobbar vi med Moelven, en välkända och betrodd modulproducent med egna fabriker i Norge och Sverige.

Vi i bolaget har en stark framtidstro och tycker det är otroligt spännande att bygga upp ett betydande bolag på en verkligt ikonisk destination som har framtiden för sig. Vi vill gärna dela denna resa med er som nya delägare i Gausta View.

Marcus Fransson
VD, Gausta View AB