bestillingsvilkar

Generelle Bestillingsvilkår

 

ALMINNELIGE BETINGELSER

Våre vilkår angående bestilling, betaling, endring, avbestilling, forsikring, rettigheter, forpliktelser, forbehold og personvern. Disse generelle vilkårene gjelder for varer og tjenester kjøpt fra Gausta View AS (heretter kalt “Gausta View ”) og andre som inngår avtale med Gausta View  i henhold til bekreftelsen (gjesten).

 

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Disse bestemmelsene gjelder som bindende kontrakt for varer/tjenester kjøpt via www.Gaustaview.com  for opphold på våre utleieenheter. Bestillingen kan gjelde overnatting, aktiviteter og kjøp av andre produkter og tjenester. Eller en kombinasjon av disse.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

Ans. arrangør er Gausta View AS, Org. nr: 919 666 110.

  

  1. BESTILLING

1.1. Den som bestiller på GaustaView.com må være fylt 18 år. Dette gjelder for alle varer og/eller tjenester som kan bestilles på gjeldende nettside, unntatt overnatting (j,f § 1.2).

 

1.2. Ved bestilling av overnatting på www.Gaustaview.com må den som bestiller være minst 18 år. Leietaker/bestiller må være 18 år eller eldre, dette gjelder også for ansvarlig på leilighet under hele oppholdet.

 

1.3. Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet.

 

1.4. En bestilling er bindende så snart bestillingen er fullført og et bookingnummer er tildelt gjesten. Etter korrekt gjennomført bestilling skal du få en kvittering på e-post, forutsatt at du har benyttet en korrekt og gyldig e-postadresse. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp.

 

1.5. Kontroller bekreftelsen du mottar, slik at denne er i henhold til bestillingen. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av betydning for bestillingen er korrekt.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

– Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer. Hvis du ikke har mottatt en bestillingsbekreftelse, må du sjekke spam-mappen din og forsikre deg om at du har brukt en gyldig e-postadresse.

– Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.

– Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

 

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, ta gjerne kontakt med Gausta View  på e-post til hello@gaustaview.com.

1.6 Gausta View  fraskriver seg ansvaret for feil som gjester gjør hvis de ikke har fulgt våre vilkår. Vilkårene beskytter deg som gjest, overnattingsstedet og selger som distributører.

 

  1. BETALING

2.1. Ved betaling kan du velge kort (online) eller faktura (kun via kundesupport).

– Betaling med kort gjøres ved bestilling. Vi aksepterer Visa, American Express og MasterCard for bestilling online.

– Se fakturainformasjon ved betaling med faktura. All fakturering fortutsetter 10 dagers betalingsfrist. Om du bestiller mindre enn 10 dager før ankomst skal betaling gjøres samme dag som bestilling. Betalingsopplysninger som kontonummer, IBAN og BIC/SWIFT står på faktura. Angi alltid fakturanummer ved betaling.

 

  1. AVBESTILLING OG ENDRING

Vilkårene under gjelder for privatpersoner.

3.1 For opphold

Frist for avbestilling av overnatting og andre produkter kjøpt via www.gaustaview.com er 28 døgn (kl 16.00) før ankomstdato.

3.2. Bestillinger foretatt etter avbestillingsdato er dermed bindende. Avbestilling kan gjøres skriftlig til Gausta View: hello@gaustaview.com. Endring av bestilling skal skje på e-post til hello@gaustaview.com.

Ved avbestilling senere enn avbestillingsdatoen er gjesten pliktig til å betale 100 % av opphold i den bestilte perioden. Avbrytelse av et bestilt opphold er å anse som avbestilling.

Vi gjør oppmerksom på at bestillingsvilkårene kan bli endret grunnet endringer i nasjonale eller kommunale restriksjoner.

 

3.3. No-show

Ved uteblivelse (NO-SHOW) er gjesten pliktig til å betale 100 % av bestilt opphold.

 

3.4. Forsikring

Bestiller er selv ansvarlig for egne, relevante forsikringspremier som gjelder reise og bestiller­/leieforhold. For eksempel reise­ og fritidsforsikring, samt reise og ansvarsforsikring.

 

  1. LEIETAGERS ANSVAR VED OVERNATTING OG ANDRE VILKÅR

 

4.1. Skader som påføres leilighet som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden er gjestens ansvar. Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade og unødvendig slitasje oppstår. Skader som leietaker påfører enheten, skal erstattes av leietaker. Ved ødelagt inventar eller utstyr, hærverk/skade eller selvforskyldt utløsning av brannalarm som fører til utrykning vil erstatning bli avkrevd før avreise, eventuelt etterfakturert.

 

Gausta View  har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt,samt om boenheten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate boenheten, uten at leiebeløpet tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Gausta View  en omsetningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5000. Gausta View  forbeholder seg retten til ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen kunne stenge boenheten og fjerne gjestens eiendeler.

 

4.2. Gjesten plikter å følge ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise og boenhet. Mellom klokken 23.00 og 07.00 plikter gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Støy og bråk i utleieenheten som er til sjenanse for våre øvrige gjester vil bli påtalt. Tas påtalen ikke til følge, vil umiddelbar utkastelse kunne bli foretatt. Ved en slik situasjon refunderes ikke leiebeløpet.

4.3. Utleieenheten må kun bebos av det kontraktsfestede antall personer.

4.4. Sengetøy leiligheter: Sengetøy og håndklær er inkludert i prisen på leiligheter.

4.5. Strøm er inkludert i prisen. Ved er ikke inkludert og må bestilles separat.

4.6. Husdyr kan medbringes på de enheter hvor dette er tillatt, og betaling for dette er avtalt.

4.7. Det er røykeforbud på alle våre leiligheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette.

4.8. Leietaker plikter å følge bestemmelser angående husdyrhold, røyking og bruk av åpen ild. Ved overtredelser vil man bli etterfakturert for kostnadene dette medfører, minimum NOK 1500,-.

4.9. Se forøvrig andre gjeldende regler for hvert enkelte overnattingssted.

 

  1. INNSJEKK OG UTSJEKK

5.1. Innsjekking på Gausta View sker via link i e-post. Utsjekking er innen klokken 11.00 på avreisedagen.

 

  1. ANSVAR, PRISER & FORBEHOLD

8.1. Som arrangør har Gausta View  plikt til å sørge for at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter, at det informeres om hvordan betaling skal skje og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet, og at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Gausta View  har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten.

 

8.2. Som arrangør står Gausta View  ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Gausta View. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Gausta View, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. Gausta View  tar forbehold om evt. skrivefeil, trykkfeil, publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.

 

8.3. Overnattingsstedet forbeholder seg retten til å foreta endringer i prisen som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økt skatter eller andre omstendigheter utenfor overnattingsstedet sin kontroll. Prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten.

 

  1. FORCE MAJEURE

9.1. Gausta View og våre underleverandører står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor anleggets kontroll. Hendelser utenfor Gausta Views kontroll, for eksempel streik, lockout, brann, etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

9.2. På bakgrunn av hendelser som ligger utenfor overnattingstedets kontroll, har overnattingsstedet rett til å flytte leietaker til et likeverdig, eller bedre, bosted. Der det er mulig, skal leietaker informeres på forhånd om slike endringer. Slike endringer gir ikke leietaker rett til å unnlate å betale for oppholdet.

 

  1. REKLAMASJONER

10.1. Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Ta umiddelbart kontakt, eller senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Feil som først blir innberettet ved avreise eller senere, vil ikke bli kompensert økonomisk.

 

  1. TVISTELØSNING

11.1. Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans. 

 

  1. PERSONVERN

12.1. Ved registrering av personopplysninger samtykker gjesten til at Gausta View  i egenskap av personopplysningsansvarlig, benytter opplysningene for å gjennomføre Gausta View s forpliktelser overfor gjesten. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til Gausta Views samarbeidspartnere, så som forsikringsselskap, hotell, tog-, fly- og busselskap m fl. Gausta View  benytter gjestens opplysninger for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt gjestens bestilte arrangement via e-post, telefon, sms og utsendelser via post. Gjesten kan også bli kontaktet for markedsføring og markedsundersøkelser. For mer informasjon, se Gausta View s personvernpolicy (privacy policy) på www.Gaustaview .com.